0

Auxiliar de veterinaria precio

Veterinària: la professió més vinculada al món animal

T’agraden els animals i vols treballar en una professió sanitària? Estudiar veterinària és la teva vocació des que eres petit o petita? El grau de Veterinària et donarà les competències necessàries per treballar en aquest sector, però aquesta no és l’única opció, perquè també pots escollir els cicles formatius de formació professional i cursos de formació específica.
Quines opcions formatives tinc si vull treballar amb animals?
Les funcions principals d’un veterinari o d’una veterinària són diagnosticar, prevenir i guarir les malalties dels animals. Es tracta d’una professió de la branca sanitària, com Medicina i Infermeria. De fet, el grau de Veterinària té una de les notes de tall més elevades, ja que superen l’11 de mitjana en centres com la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Múrcia.
Si t’interessa el món dels animals, existeixen molts cursos que poden introduir-te en aquest sector. A continuació els tens agrupats segons el tipus de feina que els requereixen:

 • Vull treballar en una clínica veterinària o en una explotació ramadera. Per exercir la professió en aquest context has d’haver estudiat Veterinària o el cicle formatiu de grau superior en Ramaderia i assistència en sanitat animal. El tècnic superior és l’ajudant del veterinari, i tots dos s’encarreguen de la planificació i producció ramadera i de l’assistència sanitària a animals en clíniques veterinàries. A més, hi ha cursos específics d’urgències i quiròfans, de control i transport d’animals i de reproducció animal, entre d’altres.
 • Vull treballar en zoològics, aquaris o parcs naturals. T’imagines fer un pas més en la cura de les mascotes? T’agradaria treballar amb animals grans o salvatges? En aquest cas, a més del grau o el cicle formatiu es requereix formació especialitzada en animals exòtics o formació com a cuidador de parcs zoològics. La feina dels veterinaris en un zoològic o en un entorn natural és molt diferent de la dels que treballen en una clínica, per això és molt important tenir les competències adequades.
 • Vull treballar en la indústria alimentària. Els professionals que treballen en aquest sector s’encarreguen d’analitzar i dissenyar l’alimentació animal, com ara pinsos i productes alimentaris.També han de ser capaços d’elaborar dietes per a animals amb necessitats específiques en granges i clíniques veterinàries. Per especialitzar-se en aquest àmbit hi ha cursos de nutrició veterinària i també el grau en Ciència i tecnologia dels aliments.
 • Vull treballar en un laboratori farmacèutic o en un centre de recerca. Les farmacèutiques també desenvolupen productes zoosanitaris i medicaments veterinaris. Qui prescriu aquests medicaments són els veterinaris; per això, els centres de recerca i els laboratoris disposen d’aquests professionals per a l’anàlisi i el disseny de productes. Per treballar en aquest sector és útil formar-se en laboratori d’anàlisi clínics o farmàcia veterinària.

Curso ATV (Auxiliar Técnico Veterinario (2019)

MÓDULO 1: OPERACIONES DE ATENCIÓN AL CLIENTE, VENTA Y ADMINISTRACIÓN EN CENTROS VETERINARIOS (60 HORAS)
1. Atención y venta al cliente en centros veterinarios

 • Mascotas y animales de compañía, sectores emergentes.
 • Variables que influyen en la atención al cliente.
 • Las necesidades y los gustos del cliente.
 • Dependencia funcional: organigramas e interrelaciones.
 • Funciones fundamentales desarrolladas en la atención al cliente: naturaleza, efectos.
 • El marketing en la empresa y su relación con el departamento de atención al cliente.
 • Establecimiento de canales de comunicación con el cliente, tanto presenciales como no presenciales.
 • Venta al cliente y servicio post–venta.
 • Elaboración de presupuestos sobre productos o servicios.
 • Fidelización de clientes: elementos y factores que intervienen, estrategias de fidelización, plan de fidelización, quejas y reclamaciones.
 • La comunicación interpersonal: modelo de comunicación interpersonal, expresión verbal, comunicación no verbal, empatía, asertividad.

2. Tratamiento de la información en el departamento de atención al cliente en centros veterinarios

 • Identificación animal y bases de datos.
 • Procedimientos de obtención y recogida de información: información suministrada por el cliente. Naturaleza de la información. Análisis comparativo.
 • Herramientas de gestión de la relación con el cliente: CRM (Customer Relationship Management).
 • Estructura y funciones de una base de datos.
 • Tipos de bases de datos.
 • Utilización de bases de datos.
 • Internet como canal de venta: uso de los principales navegadores.
 • Organización de los métodos de búsqueda.
 • La relación con el cliente a través de Internet.
 • Mediosde pago en Internet.

3. Gestión y administración documental en centros veterinarios

 • Documentos clínicos.
 • Documentos no clínicos, formularios, hoja de reclamaciones, pasaporte europeo, cartilla sanitaria.
 • Documentación legal.
 • Gestión básica fiscal y contable en centros veterinarios.
 • Elaboración de albaranes, facturas y fichas de almacén.
 • Herramientas informáticas para la gestión del almacén.
 • Aspectos legales del ejercicio profesional en centros veterinarios. Legislación vigente aplicada al ámbito de esta actividad. Funciones del profesional.Responsabilidad legal.

MÓDULO FORMATIVO 2: ANÁLISIS DE LABORATORIO EN MUESTRAS BIOLÓGICAS ANIMALES (120 HORAS)
1. Manipulación, procesamiento, conservación y transporte de muestras biológicas animales

 • Materiales y equipos básicos del laboratorio de análisis clínicos.
 • Reactivos de laboratorio.
 • Material de protección, seguridad y contenedores para eliminación de residuos.
 • Operaciones básicas de laboratorio: Preparación de disoluciones y diluciones. Resolución de problemas. Centrifugación de muestras.
 • Tipos de muestras: sangre, orina, LCR, semen, exudados u otros.
 • Parámetros comunes analizables en lasmuestras biológicas.
 • Procesamiento de muestras en funciónde las mismas.
 • Análisis cuantitativo y cualitativo.
 • Determinación analítica. Batería depruebas.
 • Errores de manipulación.

2. Estudio de muestras animales de sangre, orina, heces y otros fluidos corporales

 • Estudio de la sangre. Característicasgenerales de la sangre. Elementos formes, plasma y suero. Recomendaciones preanalíticas en el manejo de sangre. Obtención de muestras de sangre para estudio: citológico, de coagulación, parasitológico, bioquímico, inmunológico y microbiológico. Parámetros analizables a partir de una muestra sanguínea. Principios de fisiopatología de la sangre.
 • Estudio de la orina. Características generales de la orina. Obtención de una muestra de orina para: estudiorutinario, cuantificación de sustancias o elementos formes y microbiológico.
 • Estudio de las heces. Características generales de las heces. Obtención de una muestra de heces para: detección de sangre oculta, sustancias o elementos formes, análisis microbiológico y parasitológico.
 • Estudio de otros fluidos corporales.

3. Procesamiento de muestras animales para su estudio anatomo-patológico

 • Tipos de muestras para el estudio anatomo-patológico.
 • Métodos y técnicas para la obtención de las muestras. Punción Aspiración con Aguja Fina (PAAF).
 • Procesamiento de muestras para estudio histológico. Instrumentos y materiales utilizados.

4. Prevención de riesgos laborales en el laboratorio de análisis de muestras animales

 • Factores de riesgo en el manejo de muestras biológicas.
 • Legislación sobre prevención de riesgos laborales y sobre gestión de residuos.
 • Medios de protección personal en el laboratorio y medidas de higiene.

MÓDULO 3: CONSULTA CLÍNICA VETERINARIA (210 HORAS)
1. Anatomofisiología y patología de órganos y sistemas de los animales de compañía

 • Fisiología y patología de regulación endocrina y del metabolismo.
 • Fisiología y patología de la reproducción.
 • Fisiología del sistema cardiovascular y patologías más frecuentes.
 • Fisiología del aparato digestivo y la nutrición. Desordenes más frecuentes.
 • Fisiopatología de sistema respiratorio.
 • Fisiología y patología del sistema urogenital.
 • Función y enfermedades más frecuentesde la piel.
 • Neurofisiología y alteraciones más frecuentes.
 • Fisiopatología del aparato locomotor.
 • Etología animal y alteraciones del comportamiento.

2. Terapéutica en medicina veterinaria

 • Principios de terapéutica veterinaria. Restauración de la funcionalidad.
 • Propedéutica.
 • Farmacología veterinaria básica.
 • Clasificación de los medicamentos en función de su uso terapéutico.
 • Clasificación de los medicamentos desde el punto de vista legal.
 • Conservación y manejo de medicamentos.

3. Medicina preventiva veterinaria

 • Objetivos.
 • Características.
 • Promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
 • Epizootiología y zoonosis relacionadas con animales de compañía: hidatidosis, toxoplasmosis, leishmaniosis, rabia, leptospirosis, sarnas, dermatofitosis, etc.
 • Principios básicos del sistema inmune: vacunaciones en perros, gatos y en otros animales frecuentes en clínicas veterinarias.
 • Enfermedades parasitarias. Control de insectos y artrópodos. Parásitos externos e internos. Nematodos cestodos y otros gusanos. Leishmaniosis, ehrlichiosis y otras enfermedades causadas porprotozoos.
 • Higiene y cuidados de la piel.

4. Convivencia social y tenencia de animales

 • Normas sociales de comportamiento cívico y social respecto a los animales.
 • Legislación sobre la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
 • Ordenanzas municipales.

5. Características y dotación material de una consulta veterinaria

 • Instrumental básico de consulta.
 • Instrumental de exploración del animal.

6. Técnicas de exploración del animal

 • Entrevista de anamnesis con el propietario.
 • Inspección.
 • Auscultación.
 • Palpación y percusión.
 • Constantes vitales.

7. Técnicas de contención de animales

 • Interpretación del lenguaje gestual de los animales.
 • Indicadores de intranquilidad e inseguridad: vocalización, nerviosismo.
 • Medios de inmovilización de animales: técnicas de sujeción no traumáticas.
 • Materiales de contención de animales.
 • Indicación de cada técnica en función de especie.

8. Eutanasia de animales

 • Concepto y justificación de la eutanasia.
 • Métodos de eutanasia en animales.
 • Legislación sobre protección animal y práctica de la eutanasia.

MÓDULO 4: QUIRÓFANO DEL CENTRO VETERINARIO (120 HORAS)
1. Heridastraumáticas o quirúrgicas, soluciones de continuidad y cicatrización

 • Piel, sistema músculo-esquelético y otros órganos.
 • Condiciones básicas de cicatrización.
 • Tipos de cicatrización: por primera y segunda intención.
 • Retrasos en la cicatrización: causas externas e internas.
 • Material de sutura y técnicas de sutura.

2. Asepsia, desinfección y esterilización

 • Desinfección y asepsia como método de prevención de infecciones.
 • Desinfección y esterilización del material por métodos físicos y químicos (biocidas). Normativa de productos biocidas y productos químicos. Resoluciones de inscripción y fichas de datos deseguridad.
 • Desinfección del animal. Protocolos prequirúrgicos. Antisépticos locales tópicos.

3. Material de quirófano veterinario

 • Vestuario y complementos del personal de quirófano.
 • Medios de aislamiento de la zona quirúrgica.
 • Mesa auxiliar: preparación.
 • Instrumental y equipos de quirófano.

4. Anestesia y sedación en cirugía veterinaria

 • Preanestesia y sedación: principios básicos y modo de acción de los medicamentos más utilizados.
 • Anestesia inhalatoria. Sistema abierto y cerrado. Volatilidad de los gases.
 • Anestesia intravenosa: indicaciones y medicamentos autorizados.
 • Interpretación de signos de analgesia y pérdida de consciencia.
 • Monitorización del animal: constantes vitales, métodos de obtención e interpretación.
 • Seguimiento de la anestesia y vigilancia del animal durante la cirugía: interpretación de la consciencia.
 • Metabolismo de los fármacos anestésicos. Sobredosificación. Resucitación. Reanimación y recuperación.

5. Anatomía topográfica de especies animales. Anatomía aplicada

 • Conocimientos de las diferentes estructuras anatómicas y sus relaciones de proximidad.
 • Anatomía vascular y nerviosa:l ocalización de las más importantes.
 • Estructuras articulares y disfunciones más frecuentes.
 • Abordajes quirúrgicos.

6. Situaciones de urgencia en el acto quirúrgico veterinario

 • Signos de compromiso vital. Maniobras de soporte vital básico y avanzado.
 • Ventilación asistida.

7. Residuos biosanitarios del centro veterinario

 • Identificación y control. Retirada y eliminación.
 • Legislación sobre eliminación de residuos.

MÓDULO FORMATIVO 5: HOSPITALIZACIÓN DE ANIMALES (90 HORAS)
1. Área de hospitalización de animales

 • Características de habitáculos para los diferentes animales.
 • Medios de aislamiento de animales con enfermedades infecto-contagiosas.

2. Características etológicas en función de la especie

 • Etología canina: razas y características singulares.
 • Etología felina: razas y características singulares.
 • Etología y cuidados básicos de pequeños roedores y reptiles.
 • Etología y cuidados básicos de otros animales de compañía (aves).

3. Atención a animales hospitalizados en función de la especie y estado de salud

 • Cuidados higiénicos: frecuencia de los controles, temperatura ambiental y condiciones de humedad. Lavados terapéuticos y de mantenimiento.
 • Obtención de muestras biológicas deforma no traumática.
 • Principios de la rehabilitación:masajes, activación de la circulación, gimnasia pasiva, gimnasia activa.Frío-calor, fundamentos de la inflamación y terapia térmica.
 • Ejercicio de mantenimiento. Recuperación.
 • Estrés e influencia en la recuperación.

4. Nutrición y alimentación animal en función de la especie y estado de salud

 • Nutrición durante el crecimiento.
 • Nutrición en animales geriátricos.
 • Obesidad: identificación del animalc on sobrepeso y educación de cliente.
 • Alimentación en animales en estado crítico: vías de administración, alimentación parenteral, nutrición y cuidados básicos.

MÓDULO 6: PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO EN VETERINARIA (60 HORAS)
1. Rayos X en centros veterinarios

 • Principios físicos de la radiación. Propiedades de los rayos X.
 • Tipos de radiaciones. Espectro de radiaciones electromagnéticas.
 • Legislación en materia de radioprotección. Cuidados y prevención de problemas para la salud.
 • Equipos y sistemas productores de rayos X.
 • Impresión de placas radiográficas.
 • Revelado de placas radiográficas.
 • Factores que condicionan la calidad de la imagen radiográfica.
 • Residuos biosanitarios: identificación y control.

2. Ecografía en centros veterinarios

 • Fundamentos físicos. Efecto piezoeléctrico.
 • Interacción de los ultrasonidos con los tejidos orgánicos.
 • Terminología descriptiva.
 • Preparación del animal.
 • Usos más frecuentes.

Curso auxiliar de veterinaria precio. ¡Conoce su coste!

Si estás buscando un curso para convertirte en auxiliar de veterinaria, uno de los factores que seguro que te interesa es su precio. En este artículo te damos algunas claves para averiguar cuál es el precio adecuado de tu curso de auxiliar de veterinaria.

Factores que influyen en el precio del curso de auxiliar de veterinaria

A la hora de elegir un curso para ser auxiliar veterinario, existen diversos factores a tener en cuenta y el precio es uno de ellos.

No existe un precio adecuado para una formación de este tipo ya que el coste depende de muchos factores. Por eso te explicamos algunos que debes tener en cuenta para valorar el precio de tu formación y decantarte por ella.

 • La experiencia del centro. El centro formativo donde realices tu curso de auxiliar de veterinaria es clave para determinar el precio a pagar. Factores como la experiencia previa en la impartición de este tipo de formación va a influir mucho en el precio que pagues.
 • La reputación del curso. El nivel de aprobados, las opiniones de antiguos alumnos, las referencias del sector veterinario son cuestiones que ayudan a establecer la reputación de tu curso. Si es buena, el precio puede aumentar significativamente.
 • El nivel de especialidad. En el sector veterinario puedes optar por especializarte en diferentes ramas como veterinaria equina, animales marinos, de granja, exóticos etc. Si tu curso te da esa formación específica con profesores especializados es posible que el precio sea mayor en función de esos servicios extra.
 • La atención personalizada. Este es un factor clave que deberás tener en cuenta y que tendrás que pagar en tu curso. Si quieres una atención a tu medida donde recibas seguimiento personalizado, un plan de estudios adaptado a ti, evaluaciones constantes, temarios actualizados y recurso, entonces debes pagar por un curso que te ofrezca todo esto.
 • El acceso al mercado laboral. Este es un punto de gran importancia en el curso de auxiliar de veterinaria que elijas. Si tiene prácticas garantizadas podrás acceder a trabajar en una clínica o centro veterinario, aplicar lo aprendido y, sobre todo, ver cómo funciona el sector desde dentro. De este modo podrás acceder al mercado laboral y a un primer trabajo como auxiliar de veterinaria porque ya tienes una experiencia previa con las prácticas.
 • El seguimiento. Contar con profesores que evalúan tu progreso y tu conocimiento te ofrecerá más garantías para aprender más y aprobar tu curso. Por ello, el seguimiento de tu centro es un factor importante que también puede determinar el precio que pagues por tu curso de auxiliar de veterinaria.
 • La duración. Este es un factor clave en el precio de tu formación. Si estudias un curso para conseguir una titulación de técnico puede tener una duración variable en función de los contenidos, pero lo habitual son unas 800 horas, de las cuales cerca de la mitad deberían ser prácticas. El precio de un curso más largo puede ser mayor que el de uno más corto pero lo importante es que el contenido sea completo y que incluya un período de prácticas.
 • La modalidad. Habitualmente el precio de un curso de auxiliar de veterinaria presencial es más alto que el de uno en modalidad semipresencial o a distancia. En estos casos la modalidad presencial te ofrece un contacto más directo con los profesores y requiere asistencia obligatoria. Las otras modalidades pueden ser más asequibles y te deben ofrecer también prácticas y atención a tu medida, independientemente del precio que tenga el curso.
 • Los recursos. Como ya explicamos, un curso de auxiliar de veterinaria debe contar con todos los recursos didácticos que te hagan más fácil el aprendizaje. Aquí se incluyen temarios actualizados y completos, casos prácticos etc. Es decir, todos aquellos recursos imprescindibles para adquirir los conocimientos y habilidades necesarias de esta profesión. Debes valorar que te sirvan para ayudar y reforzar las labores profesionales de un veterinario en todos los departamentos de un hospital o clínica veterinaria.
 • El contenido específico. El precio de tu curso de auxiliar de veterinaria ha de ser acorde a los contenidos que incluya. En estos contenidos o módulos no podrán faltar anatomía y fisiología, genética y cría, razas caninas y felinas, laboratorio, adiestramiento y cuidados caninos y felinos o enfermería general.

Cómo encontrar el mejor precio de un curso de auxiliar de veterinaria

A la hora de valorar el precio de cualquier curso de auxiliar de veterinaria que hagas ten en cuenta siempre que se aproxime a los objetivos que tengas como alumno. Entre estos objetivos deben estar:

 • Conocer los elementos característicos de una clínica veterinaria y del equipo que trabaja en ella.
 • Identificar los elementos básicos de la anatomía y fisiología de los animales de compañía.
 • Identificar los distintos comportamientos de los perros y gatos en la consulta, hospitalización, etc.
 • Conocer los elementos básicos de la medicina preventiva.
 • Reconocer los fármacos que se utilizan en la clínica, identificar su acción terapéutica y aplicarlos según sus vías de administración.
 • Identificar y asistir a los distintos tipos de consulta que se producen en la clínica veterinaria.
 • Familiarizarse con los equipos de análisis y diagnosis de la clínica.
 • Describir las principales patologías de los animales de compañía.
 • Realizar un acercamiento a las principales técnicas de exploración clínica y de laboratorio.
 • Asistir en el quirófano
 • Asistir en los cuidados intensivos y la hospitalización de animales.

Cuando optes por una formación de este tipo y valorar el precio, debes valorar también que el curso cubra las competencias profesionales que debes tener como auxiliar o ayudante técnico de veterinaria. Ten en cuenta también que este curso va orientado a ti si:

 • Te interesa el mundo animal y quieres recibir formación necesaria para trabajar en el sector veterinario
 • Eres auxiliar, ayudante y asistente de clínica veterinaria que desea completar su formación adquiriendo un perfil profesional más completo o especializado.
 • Trabajas en clínicas o establecimientos zoológicos y necesitas un mejor conocimiento de sus características físicas y fisiológicas, así como poseer una formación más específica.
 • Eres biólogo y estudiante de biología, veterinaria o profesional del mundo animal.
 • Tienes animales de compañía y deseas tener un amplio conocimiento de las materias relacionadas con sus cuidados.

Como ves, existen múltiples factores que pueden incidir en el precio del curso de auxiliar de veterinaria. Ten en cuenta siempre aquellos decisivos para tu futuro profesional y medita tu decisión con calma. En Campus Training te podemos guiar para que no te equivoques.

Curso auxiliar veterinaria: precio. ¡Descubre cuánto cuestan!

¿Qué factores debes tener en cuenta a la hora de elegir un curso de auxiliar de veterinaria? El precio, el contenido y las alternativas a tu alcance son las tres bases que has de contemplar. Te contamos cuál es el coste de estos cursos y cómo escoger el más adecuado para ti.

¿Por qué elegir un curso de auxiliar veterinaria?

Te gustan los animales desde que tienes uso de razón, se te hacen las horas cortas cuando te diviertes con tu perro o no ves el momento de que tu gato se acurruque contigo en el sofá. O tal vez, eres de esos que cuando va al campo no deja un insecto, lagartija o rana sin admirar.

Es evidente que te gustan los animales; o más bien, que te encantan. Si te identificas con estas escenas, estamos convencidos de que en alguna ocasión has pensado en formarte como veterinario. Es una de tus opciones, pero también puedes hacer un curso de auxiliar de veterinaria (o de asistente de veterinario) para terminar trabajando en este fascinante sector. De ser así, es más que probable que estés valorando distintos aspectos; y entre ellos, uno de los más importantes es el precio de la formación.

Vamos a ver cuáles son los costes medios que se manejan en el mercado y qué debes tener en cuenta antes de decantarte por una u otra opción.

Curso de auxiliar de veterinaria: precio y factores que influyen en él

¿Qué hay que tener en cuenta antes de escoger un curso de auxiliar de veterinaria? El precio, por supuesto, es algo esencial. Pero no es cuestión de fijarse solo en cuántas cifras tiene el coste de la matrícula.

La modalidad de la formación, el prestigio de los profesores, la duración del curso, la experiencia formativa del centro, las opiniones de sus alumnos y el porcentaje de estudiantes que encuentran trabajo después son aspectos básicos a tener en cuenta.

Si la formación es de calidad y te permite encontrar trabajo en poco tiempo, puedes dar el dinero por bien invertido (aunque al principio el precio te parezca alto). De acuerdo con esto, te conviene conocer los pros y contras de cada tipo de curso de veterinaria:

¿Modalidad presencial u online?

Salvo excepciones, los cursos presenciales cuestan más que los cursos a distancia. Pero la calidad no tiene por qué ser mayor. Un buen curso online con un temario completo y homologado, buenos profesores, tutorías presenciales, material de calidad y prácticas en empresas puede ser tan bueno como cualquier formación presencial. Y te permitirá estudiar a distancia y compaginar los estudios con tu trabajo o tus circunstancias personales.

Además, no solo ahorrarás en el importe del curso sino también en otros aspectos, como los desplazamientos o el alojamiento (si tienes que trasladarte a otra ciudad para estudiar).

Duración

La duración del curso depende de la extensión del temario. Si se trata de una formación como asistente técnico veterinario o como auxiliar, el curso será más corto y su coste será menor. Pero no lo dudes: es mejor realizar un curso que englobe ambas formaciones para poder optar a más puestos de trabajo (y mejor pagados).

En Nubika te animamos a conocer nuestro Curso de Asistente y Auxiliar Técnico Veterinario, una formación completa que te capacitará para ejercer ambas profesiones: descubre el temario, el tipo de formación, la titulación y conoce a los profesores haciendo clic aquí. Y si quieres saber cuáles son las diferencias entre ambas titulaciones, no te pierdas este artículo de nuestro blog.

Prácticas en empresas

Los cursos de auxiliar de veterinaria que no incluyen prácticas en empresas no son todo lo completos que deberían. Sí, es cierto que puedes aprender muchísimo en clase; pero poner tus conocimientos en práctica en empresas reales es algo fundamental.

Cuando empieces a trabajar, te darás cuenta de todo lo que te falta por aprender… Y esto es algo que solo puedes compensar en las prácticas. Comprueba que el programa del curso incluye prácticas en empresas, por lo menos 300 horas.

Precio medio de los cursos de auxiliar técnico veterinario

Y ahora, vamos a intentar responder la pregunta del millón. ¿Qué precio tiene un curso de auxiliar de veterinaria? En general y dependiendo de las horas lectivas, el coste ronda los 100 euros al mes (en cursos con pagos fraccionados) y entre 1.000 y 3.500 euros por un curso completo de 24 meses, según el número de horas totales impartidas.

Estos son precios medios: después, cada centro puede implantar sus propias tarifas. Las disciplinas y especializaciones también influyen mucho en el coste del curso.

Hay formación específica para trabajar en centros de recuperación de fauna silvestre, cursos de técnico de animales exóticos… Y también tienes a tu alcance otros tipos de formación. Por ejemplo, tienes la opción de realizar un grado medio o superior de FP que te capacitará como técnico. Si lo cursas en un centro público no tendrás que pagar apenas nada, pero tendrás que ceñirte al calendario escolar y asistir a clases presenciales durante dos años. ¡Cada alternativa tiene sus pros y sus contras!

Curso de auxiliar de veterinaria: pon un precio a tu medida

Una de las opciones más interesantes si quieres formarte como auxiliar de veterinaria es escoger un curso que puedas «personalizar». ¿Qué significa esto? Pues que puedes partir de un «curso base» y añadir después módulos para completar tu formación.

El precio total se adaptará a tus necesidades y te saldrá mucho más rentable. Anímate a informarte rellenando un sencillo formulario (sin compromiso) y te explicaremos al detalle en qué consiste el curso, qué módulos puedes añadir y cuál es el precio final que estableceremos para ti. También nos puedes llamar o hacernos cualquier pregunta a través del chat de nuestra web.

Estudiar un curso de auxiliar y asistente técnico veterinario puede ser el primer paso para cumplir tu sueño: trabajar haciendo lo que te gusta. Convivir con los animales en tu día a día, cuidarlos, comunicarte con ellos y hacer que se sientan bien.

Es un trabajo vocacional y lleno de satisfacciones, que además está en auge: el sector de la veterinaria es uno de los que muestra una de las tasas de empleabilidad más altas de España (¡nada menos que un 90%!). En una de cada cuatro viviendas españolas hay una mascota, y todas ellas necesitan a profesionales que garanticen su bienestar y el de quienes les rodean.

Anímate a desarrollar tu vocación y no lo dejes para mañana. En Nubika.es te ayudamos a conseguirlo con formación a tu medida, a distancia, con profesores en activo y con prácticas en empresas. Nuestro método ha sido galardonado con varios Premios a la Excelencia Educativa, garantía de que recibirás la mejor formación del mercado. ¡Hoy puede ser un gran día para empezar!

Curso de Auxiliar de Veterinaria

Curso de Auxiliar Veterinario + Asistente Técnico Veterinario (ATV) (Técnico)

Información general

Las asociaciones profesionales de veterinarios de animales de compañía recomiendan que haya un mínimo de un ATV por Veterinario clínico en los centros veterinarios. Por tanto la posibilidad de contratación en este área es muy elevada, convirtiendo al curso en uno de los más interesantes relacionados con la gestión de centros en los que se atienden animales.

El curso de Auxiliar Veterinario + Asistente Técnico Veterinario (ATV) combina la formación teórica y práctica necesaria para encontrar trabajo en clínicas y hospitales veterinarios, tiendas de mascotas y complementos para animales, centros de hospitalización y urgencias, criaderos y centros de adiestramiento animal, refugios y protectoras, residencias de animales y paseadores de perros, laboratorios veterinarios, área comercial veterinaria … puestos de trabajo con gran demanda de profesionales actualmente.

Una vez finalizada la preparación teórica en el programa escogido, a través de clases presenciales, el alumno accederá a la realización de prácticas profesionales en centros de reconocido prestigio en la profesión veterinaria con los que ESSAE Formación tiene acuerdos de colaboración concertados. Esta experiencia, además de completar tu formación y capacitarte como profesional, te será de gran utilidad como referencia en tu currículum vitae. Organizaciones como Clínicas Veterinarias Velázquez, Grupo de Hospitales Veterinarios Peñagrande, Faunia, Fauna y Acción, Centro Cinológico de la Guardia Civil, Hospitales Veterinarios El Bosque,… han acogido a algunos de nuestros alumnos.

El programa de este curso está adaptado al Real Decreto 705/2017, de 7 de julio, que modifica el RD 140/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y en el cual la Cualificación Profesional de Asistencia a la Atención Clínica en Centros Veterinarios pasa a formar parte de la familia profesional Agraria.

Duración: 660 horas de las cuales 400 horas son de prácticas profesionales garantizadas por contrato.

PRÁCTICAS PROFESIONALES EN TODAS LAS CIUDADES.

Salidas profesionales

• Auxiliar Veterinario
• Asistente Técnico especializado de clínica veterinaria
• Asesor, encargado o dependiente en tiendas de animales
• Ayudante en quirófano tanto en instrumentación como en cirugías
• Cuidado de los animales en hospitalizaciones

Modalidades

 • Online
 • A distancia
 • Presencial

Becas

Las asociaciones tienen un 20% de descuento en el precio de nuestros cursos.

Condiciones especiales de financiación

Financia tu curso por menos de 50€ al mes.

Descuentos

 • ¿Carnet Joven? Te descontamos 30€ del curso en que te matricules.
 • ¿Familia numerosa? ¿Padeces una discapacidad? Te descontamos 30€ del precio de la matrícula.
 • ¿Eres un antiguo alumno? Si quieres hacer otro curso con nosotros, tendrás un importante descuento sobre el importe del mismo. ¡Consúltanos!

Precios para asociaciones

Las asociaciones tienen un 20% de descuento en el precio de nuestros cursos.

Cursos de auxiliar de veterinaria

 • curso de Auxiliar Veterinario de Zoológico y de Fauna Salvaje y Silvestre
 • curso de Auxiliar de Veterinario Ecuestre.
 • Los más de 35.000 alumnos que han pasado por nuestras aulas avalan nuestra metodología de formación orientada en exclusiva al alumno, sus necesidades y las demandas del mercado laboral, para que cuando termines tu formación puedas empezar a trabajar.

  En España, el 40% de los hogares tienen, al menos, una mascota. En total, estamos hablando de más de 20 millones los animales de compañía. Estos datos son muy relevantes ya que estamos viendo el crecimiento de este sector y el aumento de la empleabilidad que tiene un auxiliar de veterinaria en Madrid.

  Este aumento en el número de mascotas viene promovido por la tendencia de las últimas generaciones en tener cada vez más mascotas, además de contar una conciencia mayor sobre las necesidades de los animales para alcanzar su bienestar pleno. Sólo en el 2017 el sector del cuidado de mascotas generó un volumen de negocio de mil millones de euros en cifras facilitadas por AMVAC.

  Así que ¡no lo dudes más! Si tu pasión son los animales y quieres estudiar una profesión con futuro… apúntate a nuestros cursos en auxiliar de veterinaria en Madrid, donde tu vocación por los animales se convertirá en tu trabajo.

  En Implika Madrid realizamos una investigación continua de las nuevas herramientas y acciones educativas de vanguardia para su aplicación en nuestras aulas. Por lo tanto, tendrás una metodología de estudio orientada 100% a la empleabilidad y adaptada completamente a tu medida, para que puedas formarte a tu ritmo.

  Da el paso ahora y solicita información sobre el curso de auxiliar de veterinaria en Madrid que más te interese.

  CURSO inem 2020 Auxiliar de Veterinaria A DISTANCIA en COMUNIDAD DE MADRID

  CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM 2020 AUXILIAR DE VETERINARIA A DISTANCIA en COMUNIDAD DE MADRID

  • Centro Formación Fundación Tripartita 3392
   Avda. Arcas del Agua, s/n (Sector 3) | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28905
  • Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General 2022
   CALLE de Nueva Zelanda 21 | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28035
  • Instituto de Educación Secundaria (IES) 1634
   AVDA de Carabanchel Alto 17 | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28044
  • Centro Privado de Formación Profesional Específica 67
   CAR de San Francisco 11 | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28005
  • Instituto de Educación Secundaria (IES) 3235
   CALLE Asturias 20 | Ciudad: PINTO | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28320
  • Instituto de Formación Profesional 563
   SAN FERNANDO DE HENARES | Ciudad: SAN FERNANDO DE HENARES | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28830
  • Instituto de Educación Secundaria (IES) 2281
   CALLE de Villaescusa 17 | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28017
  • Instituto de Educación Secundaria (IES) 1995
   CALLE San Fernando s/n | Ciudad: TORREJON DE ARDOZ | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28850
  • Instituto de Educación Secundaria (IES) 1158
   PASEO de la Puerta del Ángel Ferial Casa de Campo) | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28011
  • Instituto de Educación Secundaria (IES) 96
   CALLE de Antonio Sancha 11 | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28042
  • Instituto de Educación Secundaria (IES) 2096
   CALLE de Berlín 2 | Ciudad: ALCORCON | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28922
  • Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General 172
   CALLE Gerona 4 | Ciudad: FUENLABRADA | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28945
  • Instituto de Educación Secundaria (IES) 486
   CALLE Pinos 10 | Ciudad: MAJADAHONDA | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28220
  • Instituto de Educación Secundaria (IES) 3241
   CMNO Polvoranca s/n | Ciudad: FUENLABRADA | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28942
  • Instituto de Educación Secundaria (IES) 497
   AVDA de Atenas s/n | Ciudad: ROZAS DE MADRID (LAS) | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28230
  • Instituto de Educación Secundaria (IES) 1011
   CALLE Felipe II 11 | Ciudad: PARLA | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28982
  • Instituto de Educación Secundaria (IES) 215
   AVDA abogados de atocha 4 | Ciudad: SAN MARTIN DE LA VEGA | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28330
  • Instituto de Educación Secundaria (IES) 1005
   AVDA Fresneda s/n | Ciudad: ESCORIAL (EL) | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28280
  • Instituto de Educación Secundaria (IES) 1116
   RONDA de las Provincias 5 | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28011
  • Centro Privado de Formación Profesional Específica 688
   CALLE de Béjar 29 | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28028
  • Centro Privado de Formación Profesional Específica 1155
   CALLE del Doctor Esquerdo 160 | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28007
  • Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General 1034
   CALLE de los Juglares s/n | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28032
  • Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General 3151
   CALLE de Casildea de Vandalia 3 | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28034
  • Instituto de Educación Secundaria (IES) 1112
   CALLE CAMINO DE LA ESGARAVITA s/n | Ciudad: ALCALA DE HENARES | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28805
  • Centro Privado de Formación Profesional Específica 18
   PLAZA de España 11 | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28008


  Curso Auxiliar Veterinaria Madrid: estudia en la capital y disfrútala

  Curso Auxiliar Veterinaria Madrid: descubre las ventajas de formarte como Asistente y Auxiliar Técnico Veterinario en la ciudad más dinámica de España. El lugar perfecto para estudiar, conocer gente y empezar a trabajar.

  Estudiar auxiliar Veterinaria en Madrid

  ¿Estás pensando en realizar un curso de Auxiliar de Veterinaria en Madrid? Elegir la capital de España para estudiar es algo que hacen miles de futuros profesionales todos los años. Las razones son muchas: la gran oferta formativa de esta fantástica ciudad, las muchas posibilidades de encontrar trabajo (y realizar prácticas) que pone a nuestro alcance…

  Y por supuesto, la gran cantidad de atractivos culturales, naturales y de ocio que nos invita a disfrutar. Si estás barajando esta opción, no te pierdas este artículo donde te contamos las ventajas de a la hora de estudiar en la capital.

  Estudiar y trabajar en veterinaria: ventajas

  En primer lugar, vamos a hacer un repaso de las ventajas que tiene estudiar veterinaria en Madrid o en cualquier otro lugar. Esta profesión es, como sabrás, muy vocacional. Te tienen que gustar mucho los animales, y también deberías disfrutar del contacto con los seres humanos.

  Trabajar en el sector veterinario implica tener un contacto constante con nuestros adorables amigos de dos y cuatro patas; si adoras a los animales, esta es sin duda la primera ventaja a destacar en la profesión. Fíjate lo que nos cuenta Sonia (titulada en el Curso de Asistente y Auxiliar Técnico Veterinario) sobre su experiencia durante la formación y las prácticas. ¿A que apetece sentirse tan bien como ella?

  La experiencia de Sonia es similar a la de muchas otras personas que un día decidieron estudiar para trabajar en el sector. Es una profesión muy gratificante, que saca lo mejor de las personas y permite ayudar a otros seres vivos (las mascotas, pero también a sus dueños).

  Pero esta satisfacción personal, esa posibilidad de «trabajar en lo que te gusta», no es la única ventaja. Hoy día, uno de cada cuatro hogares tienen una mascota; y esas mascotas necesitan cuidados. Las profesiones del ámbito veterinario apenas tienen tasa de paro, mostrando en los últimos años una empleabilidad superior al 90%.

  Cursos de Auxiliar de Veterinaria en Madrid: ¿cuáles son tus opciones?

  El ejemplo de Sonia puede ser el punto de partida para tu futuro laboral. Ella, como nos comenta, estudió en Mallorca; pero la ciudad de Madrid ofrece muchas más alternativas. Si quieres estudiar «auxiliar de veterinaria», en realidad lo que deberás hacer es formarte como Auxiliar y/o Asistente Técnico Veterinario; es el nombre completo y oficial de este perfil profesional.

  Son dos figuras distintas, como se explica en este artículo sobre las diferencias entre un asistente de clínica y un Auxiliar Técnico Veterinario, pero puedes realizar cursos donde te formen en ambas profesiones para obtener una titulación mucho más completa. Las alternativas para estudiar un curso de auxiliar de veterinaria en Madrid son:

  • Estudiar un Grado Medio de Formación Profesional. Es la opción habitual para estudiantes jóvenes que están realizando sus estudios secundarios. Se puede hacer en centros públicos o privados y se trata de una formación de 2 años lectivos, con un total de 2.000 horas.
  • Estudiar un Curso de Auxiliar y Asistente Técnico Veterinario. Es una excelente alternativa si no puedes o no quieres pasar dos años estudiando. Este tipo de cursos te aporta formación profesional y titulaciones específicas de cada centro que te capacitan para trabajar como ATV. Vigila que te ofrezcan la opción de realizar prácticas en empresas, algo imprescindible para completar tu formación y empezar a trabajar.

  ¿Quieres estudiar un curso de auxiliar de veterinaria en Madrid, pero no puedes acudir a clase cada día? Entonces te conviene buscar alguna modalidad de formación a distancia o semipresencial. La segunda opción (semipresencial) es la más interesante, ya que permite combinar el estudio en casa (a tu ritmo y en el horario que mejor se adapte a tus rutinas) con seminarios, masterclasses y tutorías presenciales con tus profesores.

  Si quieres saber más sobre esta opción, infórmate sin compromiso rellenando el formulario del Curso de Auxiliar y Asistente Técnico Veterinario de Nubika.es. Solo tardarás unos segundos y en poco tiempo tendrás toda la información sobre el curso, la titulación, el método y los profesores. El temario está adaptado al perfil profesional de los ATV de hoy día, mientras que el profesorado se compone de profesionales en activo con amplia experiencia y pasión docente. ¡No lo dejes para mañana!

  Madrid, una ciudad llena de vida

  La ciudad de Madrid es perfecta para estudiar, sea cual sea tu vocación. Si decides dar el paso descubrirás calles llenas de historia y encanto, zonas de ocio donde la diversión está asegurada, una naturaleza magnífica con cientos de rutas para practicar el senderismo, instalaciones deportivas, algunos de los mejores museos del mundo… ¡Todo lo que puedas imaginar!

  Además, es una ciudad estupenda para realizar las prácticas de tu curso: en Madrid hay cientos de clínicas y hospitales de mascotas, negocios relacionados con el mundo animal, zoológicos, centros de recuperación y de recogida de animales y muchos otros lugares donde dar los primeros pasos en la profesión.

  Realizar un curso de auxiliar de veterinaria en Madrid es una decisión muy acertada; y si escoges la modalidad online, podrás hacerlo tu ritmo. Contarás con material escolar de última generación, adaptado a las necesidades actuales del sector.

  Nuestra metodología ha sido premiada en distintas ocasiones y las opiniones de nuestros alumnos nos avalan: muchos se encuentran ya trabajando y disfrutando del día a día de su profesión. ¿Quieres ser uno de ellos? Lo único que te separa de tu futuro como Asistente y Auxiliar Técnico Veterinario es tomar la decisión de empezar a formarte. ¡No lo dejes para mañana!

  admin

  Deja un comentario

  Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *